Thông tin Nhà Xe
Tên nhà xe
Bãi đỗ xe A - Cảng Hà Nội
Tỉnh Đến Thanh Hóa
Thời gian xuất bến chuến 1 là 12h, chuyến 2 là 5h chiều
Điện thoại nhà xe: 0904759489
Ảnh
Danh sách xe hàng