Home > Kim Loại Màu > Ống đồng >

Ống đồng đỏ dày

Ống đồng đỏ loại dày, ống đồng kích thước lớn đặt làm theo yêu cầu, ống đồng dày từ 4mm trở nên