Home > Kim Loại Màu > Ống đồng >

Ống đồng vàng mỏng

Ống đồng vàng, ống đồng thau, ống đồng vàng phi 10, Phi 12, Phi 14, Phi 16, Phi 19, Phi 20, Phi 22, Phi 25, Phi 30. Ống đồng vàng dày 1mm, ống đồng vàng dày 0.5mm