Home > Kim Loại Màu > Đồng tấm - đồng lá >

Đồng tấm - đồng lá

Đồng đỏ, đồng vàng, đồng thau,Đồng tấm đỏ, đồng tấm vàng, đồng lá đỏ, đồng lá vàng. Đồng tấm dày 0.1mm, 0.5mm, 2mm, 10mm, 50mm, ... 300mm. Nhận báo giá 24/24h. Cam kết giá thấp nhất so với thị trường.

Đồng tấm lá đỏ

Đồng tấm lá vàng

Đồng tấm đỏ

Đồng tấm vàng mỏng

Đồng tấm vàng dày