Home > Kim Loại Màu > Đồng tấm - đồng lá >

Đồng tấm lá đỏ

Đồng lá đỏ, đồng tấm đỏ, đồng tấm lá đỏ, đồng cuộn đỏ, cuộn đồng đỏ, đồng tấm, đồng lá, đồng đỏ lá, đồng tấm lá đỏ dày 0.1mm, 0.2m, 0.25mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm 0.8mm, 1mm, 1.2mm